Witaj, Welcome, Willkommen!

Witam Cię na mojej stronie.

Czy wiesz, co wspólnego mają ze sobą HUMAN DESIGN, JOGA i AJURWEDA? To świadomość różnorodności i unikalności każdego z nas i świadomość tego, jak ważny jest kontakt z ciałem, które w obecnych czasach często jest zaniedbywane i dominowane przez umysł.

Każdy z nas jest inny. I każdy z nas rodzi się dokładnie takim, jakim ma być. Jednak w trakcie życia tracimy kontakt z naszą prawdziwą naturą i naszą wewnętrzną prawdą — tracimy kontakt z naszym ciałem i stajemy się więźniami naszego umysłu i rządzących nim programów.

Jeśli chcesz odzyskać siebie, swoją wolność i radość z życia, jeśli chcesz, aby Twoje ciało było Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, jeśli chcesz odnaleźć swoją wewnętrzną prawdę, to jesteś we właściwym miejscu. Jestem tu po to, aby wzmocnić Cię na tej drodze i pokazać Ci, co możesz zrobić, aby zacząć naprawdę akceptować i kochać siebie. Sama podążam tą ścieżką od wielu lat i chociaż wciąż się uczę i popełniam błędy, to chętnie podzielę się z Tobą moją wiedzą i dotychczas zdobytym doświadczeniem.

Moją misją jest pokazanie innym, jak zadbać o siebie i dotrzeć do swojej wewnętrznej prawdy za pomocą HUMAN DESIGN, JOGI i AJURWEDY. Jeśli chcesz mnie poznać lepiej i dowiedzieć się więcej na temat moich kwalifikacji, to zapraszam Cię TUTAJ.

Nie musisz szukać swojej mocy na zewnątrz — wszystko, czego potrzebujesz, jest w Tobie.

Welcome to my page.

Do you know what HUMAN DESIGNYOGA and AYURVEDA have in common? It is the awareness of the diversity and uniqueness of each one of us and the awareness of the importance of contact with the body, which nowadays is often neglected and dominated by the mind.

Each of us is different. And each of us is born exactly as we are meant to be. However, during our life, we lose touch with our true nature and our inner truth – we lose touch with our body and become prisoners of our mind and the programs that govern it.

If you want to find the real you, gain back your freedom and joy of life, if you want your body to be your ally, and not your enemy, if you wish to find your inner truth, then you are in the right place. I am here to empower you on this path and show you what you can do to start truly accepting and loving yourself. I have been following this path myself for many years, and although I am still learning and making mistakes, I would love to share my knowledge and the experience I’ve gained with you.

My mission is to show others how to take care of themselves and reach their inner truth through HUMAN DESIGN, YOGA and AYURVEDA. If you would like to get to know me better and learn more about my qualifications, I invite you HERE.

You don’t have to look outside for your power – everything you need is within you.

Willkommen auf meiner Seite.

Weißt du, was HUMAN DESIGN, YOGA und AYURVEDA gemeinsam haben? Es ist das Bewusstsein für die Vielfalt und Einzigartigkeit eines jeden von uns und das Bewusstsein für die Bedeutung des Kontakts mit dem Körper, der heutzutage oft vernachlässigt und vom Verstand dominiert wird.

Wir sind alle unterschiedlich. Und jede/r von uns wird genau so geboren, wie sie/er sein soll. Im Laufe des Lebens verlieren wir jedoch den Kontakt zu unserer wahren Natur und unserer inneren Wahrheit – wir verlieren den Kontakt zu unserem Körper und werden zu Gefangenen unseres Verstandes und der ihn steuernden Programme.

Wenn du dich selbst, deine Freiheit und Lebensfreude wiedergewinnen möchtest, wenn du möchtest, dass dein Körper dein Verbündeter und nicht dein Feind ist, wenn du deine innere Wahrheit finden möchtest, dann bist du hier richtig. Ich bin hier, um dich auf diesem Weg zu befähigen und dich zu zeigen, was du tun kannst, um dich selbst wirklich zu akzeptieren und zu lieben. Ich selbst verfolge diesen Weg schon seit vielen Jahren und obwohl ich immer noch lerne und Fehler mache, teile ich mein bisher gewonnenes Wissen und meine Erfahrungen gerne mit dir.

Meine Mission ist es, anderen zu zeigen, wie sie mithilfe von HUMAN DESIGN, YOGA und AYURVEDA auf sich selbst achten und zur inneren Wahrheit gelangen können. Wenn Du mich näher kennenlernen und mehr über meine Qualifikationen erfahren möchtest, lade ich Dich HIER ein.

Du musst Deine Kraft nicht im Außen suchen – alles, was Du brauchst, ist schon in Dir.